Đề thi học kì 1 môn toán Lớp 8 năm học 2016-2017 | Nghĩa Hưng Nam Định

Đề thi học kì 1 môn toán Lớp 8 được cập nhật đáp án cho những câu khó sẽ giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập hữu ích. Đặc biệt chúng tôi còn dành thời gian để thực hiện những video để bạn đọc có thể tiếp nhận kến thức một cách tốt nhất. Tất cả những điều này đều miễn phí.

Sự chia sẻ góp ý từ phía bạn đọc sẽ là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN 8 (Thời gian làm bài 90 phút)

Phần I – Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Tính $$(2x+1)(2x-1)$$ được kết quả là:

A. $$4x^2+1$$           B. $$4x^2-1$$

C. $$2x^2+1$$           D. $$2x^2-1$$

Câu 2. Tập hợp các giá trị của $$x$$ để $$x^2+2x=0$$ là:

A. $$\{0\}$$               B.$$\{-2\}$$

C. $$\{0;2\}$$          D. $$\{0;-2\}$$

Câu 3. Kết quả của phép tính $$(x^2-16):(x+4)$$ bằng:

A. $$x+4$$              B. $$x-4$$

C. $$4x$$                   D. $$-4x$$

Câu 4. Mẫu thức chung của hai phân thức $$\dfrac{2}{x^2-4}$$ và $$\dfrac{x+1}{(x-2)^2}$$ là:

A. $$(x+2)(x-2)$$                B. $$(x+2)^2(x-2)$$

C. $$(x+2)(x-2)^2$$             D. $$(x-2)^2$$.

Câu 5. Kết quả phân tích đa thức $$8x^3-1$$ thành nhân tử là:

A. $$(8x-1)(64x^2+8x+1)$$               B. $$(2x+1)(4x^2+2x+1)$$

C. $$(2x-1)(4x^2+2x+1)$$                 D. $$(2x+1)(4x^2-2x+1)$$

Câu 6. Cho $$\Delta ABC$$ vuông tại $$A$$, có $$AB=6cm$$, $$AC=8cm$$. Độ dài đường trung tuyến $$AM$$ ứng với cạnh huyền $$BC$$ là:

A. $$5cm$$             B. $$10cm$$

C. $$2,5cm$$             D. $$20cm$$.

Câu 7. Cho hình thang $$ABCD$$ $$(AB\parallel CD)$$. Hai điểm $$M, N$$ lần lượt là trung điểm của $$AD, BC$$. Biết $$AB=6 cm$$, $$CD=8 cm$$. Độ dài đoạn thẳng $$MN$$ là:

A. $$10cm$$             B. $$5cm$$

C. $$7cm$$             D. $$14cm$$

Câu 8. Một hình thoi có 2 đường chéo dài $$8cm$$ và $$12cm$$. Cạnh của hình thoi đó dài

A. $$10cm$$         B. $$\sqrt{208}cm$$

C. $$7cm$$           D. $$\sqrt{52}cm$$.

Phần II – Tự Luận

Câu 1. (2 điểm)

a/ Rút gọn phân thức: $$A=\dfrac{x^2-2x}{x^2-4x+4}$$

b/ Rút gọn biểu thức $$B=(x+2)(x-2)+x(x-1)-2x^2$$

c/ Thực hiện phép tính: $$C=\dfrac{x-5}{(x+1)(x-2)}+\dfrac{-1}{2-x}$$

Câu 2. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a/ $$x^3-4x^2+4x$$

b/ $$x^2+2xy+y^2+3x+3y$$

c/ $$x^2-7x+12$$

Câu 3. (3 điểm) Cho hình thang vuông $$ABCD$$ ($$\widehat{A}=\widehat{D}=90^o$$) có $$AD<CD$$ và $$CD=2AB$$. Kẻ $$BE\bot CD$$ tại $$E$$.

a/ Chứng mình tứ giác $$ABED$$ là hình chữ nhật.

b/ Kẻ $$DH\bot AC$$ tại $$H$$. Gọi $$M$$ là trung điểm $$DH$$. Từ $$M$$ kẻ đường thẳng song song với $$CD$$, cắt đường thẳng $$HC$$ ở $$N$$. Chứng minh $$MN=\dfrac{1}{2}CD$$.

c/ Tính số đo góc $$\widehat{BND}$$.

Câu 4. (1 điểm) Cho 3 số $$a,b,c$$ có tổng khác $$0$$ thỏa mãn $$a(a^2-bc)+b(b^2-ca)+c(c^2-ab)=0$$. Tính giá trị biểu thức

$$P=\dfrac{a^2}{b^2}+\dfrac{b^2}{c^2}+\dfrac{c^2}{a^2}$$.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *