Đề thi học kì 1 môn toán Lớp 8 năm học 2016-2017 | Nghĩa Hưng Nam Định

de-thi-hk1-lop-8

Đề thi học kì 1 môn toán Lớp 8 được cập nhật đáp án cho những câu khó sẽ giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập hữu ích. Đặc biệt chúng tôi còn dành thời gian để thực hiện những video để bạn đọc có thể tiếp nhận kến thức một cách tốt nhất. Tất cả những điều này đều miễn phí.

Sự chia sẻ góp ý từ phía bạn đọc sẽ là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN TOÁN 8 (Thời gian làm bài 90 phút)

Phần I - Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Tính (2x+1)(2x-1) được kết quả là:

A. 4x^2+1           B. 4x^2-1

C. 2x^2+1           D. 2x^2-1

Câu 2. Tập hợp các giá trị của x để x^2+2x=0 là:

A. \{0\}               B.\{-2\}

C. \{0;2\}          D. \{0;-2\}

Câu 3. Kết quả của phép tính (x^2-16):(x+4) bằng:

A. x+4              B. x-4

C. 4x                   D. -4x

Câu 4. Mẫu thức chung của hai phân thức \dfrac{2}{x^2-4}\dfrac{x+1}{(x-2)^2} là:

A. (x+2)(x-2)                B. (x+2)^2(x-2)

C. (x+2)(x-2)^2             D. (x-2)^2.

Câu 5. Kết quả phân tích đa thức 8x^3-1 thành nhân tử là:

A. (8x-1)(64x^2+8x+1)               B. (2x+1)(4x^2+2x+1)

C. (2x-1)(4x^2+2x+1)                 D. (2x+1)(4x^2-2x+1)

Câu 6. Cho \Delta ABC vuông tại A, có AB=6cm, AC=8cm. Độ dài đường trung tuyến AM ứng với cạnh huyền BC là:

A. 5cm             B. 10cm

C. 2,5cm             D. 20cm.

Câu 7. Cho hình thang ABCD (AB\parallel CD). Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AB=6 cm, CD=8 cm. Độ dài đoạn thẳng MN là:

A. 10cm             B. 5cm

C. 7cm             D. 14cm

Câu 8. Một hình thoi có 2 đường chéo dài 8cm12cm. Cạnh của hình thoi đó dài

A. 10cm         B. \sqrt{208}cm

C. 7cm           D. \sqrt{52}cm.

Phần II - Tự Luận

Câu 1. (2 điểm)

a/ Rút gọn phân thức: A=\dfrac{x^2-2x}{x^2-4x+4}

b/ Rút gọn biểu thức B=(x+2)(x-2)+x(x-1)-2x^2

c/ Thực hiện phép tính: C=\dfrac{x-5}{(x+1)(x-2)}+\dfrac{-1}{2-x}

Câu 2. (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a/ x^3-4x^2+4x

b/ x^2+2xy+y^2+3x+3y

c/ x^2-7x+12

Câu 3. (3 điểm) Cho hình thang vuông ABCD (\widehat{A}=\widehat{D}=90^o) có AD<CDCD=2AB. Kẻ BE\bot CD tại E.

a/ Chứng mình tứ giác ABED là hình chữ nhật.

b/ Kẻ DH\bot AC tại H. Gọi M là trung điểm DH. Từ M kẻ đường thẳng song song với CD, cắt đường thẳng HCN. Chứng minh MN=\dfrac{1}{2}CD.

c/ Tính số đo góc \widehat{BND}.

Câu 4. (1 điểm) Cho 3 số a,b,c có tổng khác 0 thỏa mãn a(a^2-bc)+b(b^2-ca)+c(c^2-ab)=0. Tính giá trị biểu thức

P=\dfrac{a^2}{b^2}+\dfrac{b^2}{c^2}+\dfrac{c^2}{a^2}.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *