Đề thi học kì 1 lớp 9 Môn Toán Tỉnh Nam Định năm học 2016-2017

Đây là đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán của Tỉnh Nam Định, các câu khá cơ bản. Phù hợp với tính chất của một kì thi kiểm tra kiến thức định kì.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn TOÁN – Lớp 9 (Thời gian 120 phút)

Bài 1 (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau

$$A=\sqrt{4-2\sqrt{3}}-\sqrt{3}$$;                $$B=\dfrac{4}{3-\sqrt{5}}+\dfrac{4}{3+\sqrt{5}}$$.

Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức

$$P=\dfrac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{2\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}$$.

Với $$x\ge 0$$, $$\neq 4$$, $$x\neq 9$$.

a/ Rút gọn biểu thức $$P$$.

b/ Tìm $$x$$ để $$P=5$$.

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hàm số $$y=2x+m-1$$

a/ Tìm $$m$$ để đồ thị hàm số đi qua điểm $$A(2;2)$$. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị $$m$$ vừa tìm được.

b/ Tìm $$m$$ để đồ thị của hàm số $$y=2x+m-1$$ cắt đồ thị hàm số $$y=x+1$$ tại điểm nằm trên trục hoành.

Các em xem video chữa ý b ở dưới đây

Bài 4: (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm $$O$$ đường kính $$AB=2R$$. Trên nửa đường tròn lấy điểm $$C$$ ($$C$$ khác $$A$$ và $$B$$). Gọi $$D$$ là giao điểm của đường thẳng $$BC$$ với tiếp tuyến tại $$A$$ của nửa đường tròn tâm $$O$$ và $$I$$ là trung điểm của $$AD$$.

a/ Chứng minh $$BC.BD=4R^2$$.

b/ Chứng minh $$IC$$ là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm $$O$$.

c. Từ $$C$$ kẻ $$CH$$ vuông góc với $$AB$$ tại $$H$$, $$BI$$ cắt $$CH$$ tại $$K$$. Chứng minh $$K$$ là trung điểm của $$CH$$.
Đang cập nhật video…
Bài 5: (1 điểm) Giải phương trình

$$\left( \sqrt{x+1}-\sqrt{x-2}\right)\left( 1+\sqrt{x^2-x-2}\right)=3$$.

Các em xem video hướng dẫn dưới đây

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *