Đề thi định kì lần 1 Lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh 2016-2017

Đây là đề kiểm tra định kì môn toán lớp 10 lần 1 tỉnh Bắc Ninh. Đề thi với các bài toán khá cơ bản, phù hợp với tính chất của một bài kiểm tra dành cho mọi đối tượng học sinh trên toàn tỉnh. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN I

Năm học 2016 – 2017

Môn Toán – Lớp 10

Câu 1: (2,5 điểm)

1/ Tìm tập xác định của hàm số sau:

a/ $$y=\dfrac{3x-2}{x^2+5x+6}$$;             b/ $$y=6+\sqrt{-2x+1}$$

2/ Cho các tập hợp $$A=\{ 1;2;5;8\}$$, $$B=\{2;4;5;6;7;9\}$$. Hãy tìm $$A\cup B$$, $$A\cap B$$.

Câu 2: (2 điểm) Cho hàm số $$y=x^2-4x+3$$

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

2/ Dựa vào đồ thị, tìm $$m$$ để phương trình $$-\dfrac{1}{2}x^2+2x+m=0$$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 3: (2 điểm) Giải các phương trình sau:

1/ $$3(x+1)-2015=2x+8$$;                  2/ $$(x^2-4)(\sqrt{3x-2}-x+2)=0$$.

Câu 4: (3 điểm)

1/ Trong mặt phẳng tọa độ $$Oxy$$, cho 3 điểm $$A(3;3)$$, $$B(4;-2)$$, $$C(-1;-1)$$.

a. Tìm tọa độ các véctơ $$\overrightarrow{AB}$$ và $$\overrightarrow{BC}$$, từ đó suy ra $$A,B,C$$ là ba đỉnh của một tam giác.

b. Tìm tọa độ điểm $$M$$ thỏa mãn $$\overrightarrow{MA}+4\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}$$.

2/ Cho hình bình hành $$ABCD$$. Gọi $$I$$ là trung điểm của cạnh $$BC$$ và $$E$$ là điểm xác định bởi $$\overrightarrow{AE}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$$. Chứng minh rằng $$\overrightarrow{DI}=\overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$$ và 3 điểm $$D,E,I$$ thẳng hàng.

Câu 5 (0,5 điểm) Giải phương trình sau:

$$3-6x\sqrt{x^2-4x-1}=9x^2-8x$$.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *